NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 9,90 EUR
naša cena 9,90 EUR

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné obchodné podmienky K2eshop

patriaci spoločnosti K2 STUDIO s.r.o. so sídlom Oráčska 18, 83106 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, Vložka číslo: 9460/B, IČO: 31400990

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi SR.

K2 studio s.r.o. sa riadi podľa zákona č.108/2000 Z.z. a zákona č.118/2006 Z.z. o zásielkovom predaji.

Objednávka
Tovar uverejnený na našich stránkach si môžete objednať on-line priamo na našom internetovom obchode, alebo formou e-mailu na adrese: dobierky@k2studio.sk. V prípade objednávania formou e-mailu je potrebné uviesť názov výrobku, požadované množstvo a vašu presnú adresu s telefónnym číslom.
V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu alebo na telefónnom čísle 0905 233 848.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru.

Potvrdenie objednávky
Po vytvorení objednávky obdržíte správu prostredníctvom e-mailu, ktorý ste zadali pri registrácii. Ak vám e-mail nepríde, skontrolujte si správnosť vašej emailovej adresy. Ak máte e-mail správny a správu neobdržíte, prosím kontaktujte nás.

Povinnosti predávajúceho
Našim zákazníkom sa zaväzujeme dodať objednaný tovar v požadovanom množstve a v kúpnej cene, ktorá je platná v deň odoslania objednávky. Všetok tovar, ktorý predávame na našom internetovom obchode, vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR. Zároveň však nezodpovedáme za:

  • poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou;
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou;
  • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Povinnosti kupujúceho
Zákazník (kupujúci) sa odoslaním objednávky zaväzuje:

  • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.
  • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Ceny a platobné podmienky
Ceny uvedené na našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. 
Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Dodacie podmienky
Objednávky vybavujeme okamžite po zadaní zákazníkom. Našou snahou je zrealizovať Vašu objednávku v čo najkratšom možnom čase, zvyčajne nie viac ako 5 pracovných dní. V prípade, že Vami požadované množstvo a druh tovaru (uvedené v objednávke) nebude možné dodať v súlade s dodacími podmienkami, budeme Vás kontaktovať s návrhom riešenia.
V deň keď bude zásielka vyexpedovaná, budete o tom informovaní prostredníctvom e-mailu.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje originál faktúry. 

Storno objednávky, odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru
Kupujúci má právo bezdôvodne zrušiť svoju objednávku do 24 hodín e-mailom na adresu dobierky@k2studio.sk, pričom je povinný uviesť presné číslo objednávky. Pri odstúpení od zmluvy je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Kupujúci je povinný vrátiť prevzatý tovar na vlastné náklady späť na adresu predávajúceho. Tovar musí byť predajcovi vrátený neporušený v nepoškodenom pôvodnom obale. V opačnom prípade je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu škody spôsobené na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).

Predávajúci sa v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu (zníženú o prípadné plnenia vyplývajúce zo stavu vráteného tovaru) v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade, že nám tovar budete posielať späť, neposielajte ho na dobierku.

Pri splnení uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar prevedieme na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nemusí byť odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy akceptované a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Reklamácia tovaru
Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.

Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku je možné uplatniť na adrese K2 studio, s.r.o., Oráčska 18, 831 06 Bratislava. Náklady spojené s doručením hradí kupujúci.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.

K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť písomnú reklamáciu vrátane popisu závady, návrhu na vybavenie reklamácie, kópiu dokladu o nákupe (faktúru), prípadne zápis o škode, ak k poškodeniu došlo počas prepravy.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 kalendárnych dní od jej písomného doručenia.

Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

Prevádzkovateľ internetového obchodu K2 studio s.r.o. sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri registrácii za účelom nákupu DVD nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V našom eshope spracovávame tieto osobné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ. V prípade doručenia tovaru na inú adresu aj údaje pre doručenie zásielky - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia. Telefónne číslo a e-mailová adresa sú potrebné pre potvrdenie objednávky, komunikáciu so zákazníkom, prípadne doručenie tovaru kuriérskou službou.

Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

Osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú banky a doručovateľské služby (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru.

Zákazník spoločnosti K2 studio s. r.o. - dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť pri registrácii konta do internetového obchodu iba úplné a pravdivé údaje. Dotknutá osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať: Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje, odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov. Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – tzv. hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy alebo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

KONTAKTY

K2 studio, s.r.o.

Adresa: Oráčska 18

PSČ:: 831 06 Bratislava

Email: k2@k2studio.sk

Telefón: mobil: +421 905 233 848

OTI3OGY4Z